Foto van de leeszaal

leeszaal

Reproductiereglement

Dit reglement maakt volledig en onlosmakelijk deel uit van het leeszaalreglement. Door de leeszaalfiche te ondertekenen verbindt de leeszaalbezoeker zich ertoe het leeszaal- en reproductiereglement na te leven.

Huidig reproductiereglement geldt zowel voor reproducties gemaakt door de bezoeker zelf als door CAVA.

Wat wordt er verstaan onder reproductie?

Een reproductie is een afbeelding van één of van een beperkt aantal stukken uit de collectie van CAVA. Dat kunnen zowel documenten, als objecten, foto’s, enz. zijn.

Komen alle stukken bij CAVA in aanmerking voor reproductie?

Voor elke reproductie, gemaakt door de leeszaalbezoeker of door CAVA, dient de leeszaalbezoeker expliciet toestemming te vragen aan de leeszaalverantwoordelijke. Indien de reproductie wordt aangevraagd met een ander doel dan privégebruik, dient de leeszaalbezoeker aanvullend een aanvraagformulier in te vullen. Bij ieder ander en nieuw gebruik van de reproductie moet opnieuw toestemming worden gevraagd aan CAVA.

CAVA noch de originele auteur, de archiefvormer of -eigenaar zijn verantwoordelijk voor reproducties die worden gebruikt of gepubliceerd voor andere doeleinden dan waarvoor er toestemming werd gegeven.

Voor sommige stukken zal de leeszaalverantwoordelijke op het moment zelf toestemming geven, voor andere stukken kan het zijn dat er eerst overleg moet worden gepleegd binnen CAVA.

De toelating kan geweigerd worden of er kunnen beperkingen opgelegd worden omwille van:

 • auteursrechten en naburige rechten (Het auteursrecht beschermt de auteur tegen heel wat vormen van gebruik van zijn of haar werk (bv. rechten van de fotograaf, van een schrijver, enz.). De naburige rechten beschermen de uitvoerende kunstenaars (vb. dansers), producenten van fonogrammen en films en omroeporganisaties.);
 • portretrechten (Het portretrecht beschermt de afgebeelde persoon tegen heel wat vormen van gebruik van de afbeelding waarop die persoon te zien is.);
 • privacy en vertrouwelijkheid (Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.);
 • de kwetsbaarheid van de stukken;
 • afspraken met de schenker, eigenaar of archiefvormer.

Eindverhandelingen, boeken e.d. worden nooit integraal gereproduceerd.

Gebruik van reproducties

Algemeen

De aanvrager dient bij gebruik correct te verwijzen naar de vindplaats en de collectie/het archiefbestand, alsook de auteur te vermelden, indien deze gekend is.

De aanvrager mag het aangebrachte watermerk niet verwijderen, noch andere aanpassingen doen aan de afbeelding die de integriteit ervan in het gedrang brengen.

De aanvrager staat, indien van toepassing, zelf in voor het klaren van de intellectuele eigendomsrechten (bv. auteurs- en naburige rechten) en portretrechten en is verantwoordelijk voor het naleven van de privacywetgeving.

Privégebruik

Het recht om de reproductie te gebruiken wordt uitsluitend toegekend aan de aanvrager ervan. Hij/zij mag deze op geen enkele wijze verspreiden, meedelen of overdragen aan derden.

Niet-commercieel gebruik

De reproducties zijn bestemd voor eenmalig gebruik en mogen enkel gebruikt worden voor het niet-commercieel doel zoals vermeld werd op het aanvraagformulier dat de aanvrager indiende (bv. projectie tijdens een lezing of receptie, reproductie in een eindverhandeling).

Commercieel gebruik

In het geval van commercieel gebruik (bv. een gedrukte en/of elektronische publicatie), dient de aanvrager:

 • een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij CAVA en expliciet toestemming te ontvangen. De kwaliteit van de scan en de modaliteiten voor het gebruik ervan worden vastgelegd in een overeenkomst;
 • CAVA een bewijsexemplaar te bezorgen van zijn publicatie, indien van toepassing.

Het maken van reproducties

Reproducties gemaakt met eigen apparatuur

Indien de leeszaalbezoeker reproducties maakt met een eigen toestel, dienen aanvullend ook volgende regels te worden gerespecteerd:

 • Er mag geen enkel direct contact met het document plaatsvinden (handscanners en leespennen zijn verboden, u vindt handschoenen in de leeszaal);
 • Flitslicht of bijkomende belichting is uitgesloten;
 • Het document is niet groter dan de leestafel;

 • Het document wordt op de leestafel gefotografeerd;

 • Een statief is enkel toegestaan indien het gebruik ervan geen schade toebrengt aan de documenten of de werktafel.

Reproducties gemaakt door CAVA

Hou er rekening mee dat:

 • kopieën uitsluitend in zwart-wit en A4-formaat geleverd worden en in persoon in de leeszaal overhandigd worden aan de aanvrager;
 • scans gemaakt kunnen worden van vlak materiaal tot A3-formaat. Van objecten of stukken van een groter formaat worden digitale foto’s gemaakt. De reproducties worden in gangbare bestandstypes aangeleverd, normaliter via e-mail of WeTransfer;
 • er naargelang de hoeveelheid aangevraagde reproducties een termijn wordt afgesproken met CAVA.

Naargelang het doel, levert CAVA de reproducties met een legende en/of verwijzing naar een auteur, fotograaf, enz. Het is niet toegestaan deze legende of deze verwijzing te verwijderen.

Reproductiekosten

Fotokopieën € 0,10 per kopie
Scans (jpg) € 0,50 per scan
Foto’s gemaakt door CAVA uurloon
Foto’s gemaakt met een eigen toestel gratis
Opzoekingswerk beeldmateriaal uurloon
Verzendkosten volgens de tarieven van BPost
Gebruiksrecht voor commercieel gebruik prijs op aanvraag
Publicatierecht voor commercieel gebruik prijs op aanvraag